Trụ sở chính:

- Doanh nghiệp: HPJ

- Điện thoại: 0919255000

- Email: hoaphong12345@yahoo.com

- Website: http://NhanDoiBac.net

- Thời gian làm việc: 7h - 22h

(Xem trên bản đồ)

- Doanh nghiệp: HPJ Biên Hòa

- Điện thoại: 0919908000

- Website: http://QuaTinhNhan.net

- Thời gian làm việc: 7h - 18h (xin gọi trước)

(Xem trên bản đồ)